Aimstone Corporation Canada

Aimstone Corporation Canada​

Là công ty tư vấn quản lý đầu tư và đặc biệt là dịch vụ M&A trong lĩnh vực nông nghiệp chế biến thực phẩm tại Alberta Canada. Aimstone Corporation là cổ đông chiến lược của dự án canh tác lúa bằng công nghệ tiết kiệm nước (kết hợp với Đại học Sejong, Hàn Quốc và Đại học Lethbridge, Alberta, Calgary và Koralta Agri Business Inc)